CV Kayıt
Gizle/Göster Kapat
  İlgilendiğiniz İlanı Seçiniz
  İlan Bu alan zorunlu!
  Lütfen Aşağıdaki Alanları Doldurunuz
  Ad*
  Soyad*
  TC Vatandaşıyım   Yabancı Uyrukluyum
  TC Kimlik No*
  e-mail *
  Cinsiyet Erkek Kadın
  Medeni Durum Bekar Evli
  Doğum Tarih *  Tarih
  Mobil Tel *
  Ulaşılamadığında *
  Fotoğraf Uyruğu
  Ev Tel Posta Kodu
  Ev Adresi Ülke
  Şehir*
  İlçe*
Askerlik Yapmadı     Yaptı     Muaf     Yabancı     Tecilli
  Ehliyet Tipi
  İş Tecrübesi
  Toplam İş Tecrübesi
Çalışılan Yer Pozisyon Başlangıç Yıl Bitiş Yıl
 
Eğitim Bilgileri *
Okul Türü Okul Adı Bitiş Yılı Bölüm
Kurs Bilgileri
Konu İçerik Yıl Yer Gün
Yabancı Dil Bilgileri
Dil Konuşma Anlama Yazma Öğrenildiği Yer

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında

Yönetmelik (Yönetmelik) kapsamında LERAS KUMAŞÇILIK A.Ş. “Veri Sorumlusu”

sıfatına sahiptir.

“Veri Sorumlusu” tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek,

saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (Veri Sorumlusu’nun aşağıda belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini

yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya anlaşmalı olduğu üçüncü kişilere) açıklanabilecek,

aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin işlenme amacı ve hukuki sebebi;

• İş başvurularınızın ile ilgili gerekli bilgilerin (özgeçmiş, eğitim bilgileri vb. ) saklanabilmesi,

• İş başvurularınızın değerlendirilebilmesi

• İş başvurularınız ile ilgili tarafınıza geri dönüş yapabilmesi

İş başvurusu amacıyla yapmış olduğunuz fiziki veyahut elektronik başvurularınız gibi

yöntemlerle bilgileriniz vereceğiniz açık rıza kapsamında sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

“Veri Sorumlusu”na başvurarak, kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,

• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse

düzeltilmesini isteme,

• KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini

isteme,

• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme ve

• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme

Haklarına sahipsiniz.


LERAS KUMAŞÇILIK A.Ş


“Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme”
metninde yer alan bilgileri,

açıklamaları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda tarafıma tanınan

hakları okudum ve anladım.

İş başvurusu amacıyla gerçekleştirdiğim başvurular sırasında tarafımca verilen veya

otomatik olarak işlenen şahsıma ait kişisel verilerin KVKK, “Kişisel Verilerin Korunması

Hakkında Bilgilendirme” metni ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde, kaydedilmesine,

saklanmasına, güncellenmesine ve KVKK ve ilgili Yönetmeliklerde sayılan şekillerde

işlenmesine;

Onay veriyorum.